ای کاش دلم اسیر و بیمار نبود

در بند نگاه او گرفتار نبود

من عاشق و او ز عشق من بی خبر است‌

ای کاش دل و دلبر و دلدار نبود