ذکر یونسیه

که وعده فرموده است شامل همه مؤمنان مى باشد، و با جمع محلى به الف و لام و فعل مضارع که دال بر تجدد زمان و حصول تدریجى آن براى ابد است تعبیر فرموده است ، فتبصر.

منبع: ابزار وبلاگ